Sözleşmeler

EntegreTürk Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesinde, sözleşmenin eklerinde ve panel.entegreturk.com sitesinde yer alan tüm kurallar EntegreTürk’ün panel.entegreturk.com aracılığıyla sunduğu hizmetlerin şart ve koşullarını belirtmektedir. İşbu sözleşmenin ekleri ve panel.entegreturk.com sitesinde sunulan EntegreTürk hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilecektir.

 

 1. Taraflar

İşbu sözleşme panel.entegreturk.com sitesinde kullanıcı bilgileri bulunan ve/veya hizmeti satın almış olan ile (bundan böyle ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır) Türk hukukuna göre kurulmuş olan ve Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10/2  Manavgat / Antalya /Türkiye adresinde sürdürmekte olan Sever Türkiye Sunucu ve Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle ‘’EntegreTürk’’ olarak anılacaktır) arasında yapılmaktadır. Kullanıcı, panel.entegereturk.com sitesine üye olduğunda işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

EntegreTürk ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

 

 1. Tanımlar

Web Sitesi:

Mülkiyeti EntegreTürk’e ait olan ve EntegreTürk’ün işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini üzerinde sunmakta olduğu panel.entegreturk.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

e-Ticaret Sitesi:

EntegreTürk tarafından hazırlanmış olan Web Sitesi aracılığıyla, kullanıcının ürün veya hizmetlerini listeleyeceği ve satışa çıkaracağı, bu işlemlerin yapılabilmesi için web servisi desteği veren tüm elektronik ticaret internet sitelerini ifade eder.

Hizmet/Hizmetler:

Kullanıcının işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla EntegreTürk tarafından Web Sitesinde sunulan ürün yayınlama, ürün güncelleme, ürün silme ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Alıcı:

Kullanıcının, Web Sitesi aracılığı ile e-ticaret sitelerinde yayınladığı ürün veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Tedarikçi:

Kullanıcıya, bünyesindeki ürünleri diğer e-ticaret sitelerinde yayınlama ve satma hakkı veren, bunun için kendi ürün listesini geçerli formatlarda kullanıcıya ileten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kaynak Dosya:

Kullanıcı veya tedarikçi tarafından hazırlanmış olan, Web Sitesinin desteklediği uzantılara (xml, csv vb.) sahip olan, içeriğinde kullanıcının e-ticaret sitelerine yüklemek istediği ürün veya hizmet bilgilerini içeren dosyadır.

Kullanıcı Paneli:

Kullanıcının EntegreTürk tarafından Web Sitesinde sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen kullanıcıya özel sayfaların yer aldığı paneli ifade eder.

 

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, Web Sitesi üzerinde EntegreTürk tarafından sunulan Hizmetlerden, Kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, EntegreTürk tarafından Kullanıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcı ile Alıcılar, Kullanıcı ile e-Ticaret Siteleri ve Kullanıcı ile Tedarikçiler arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir.

 

 1. EntegreTürk Hak ve Yükümlülükleri
 1. Web Sitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi EntegreTürk olacaktır. EntegreTürk’ün önceden yazılı rızası alınmaksızın Kullanıcı tarafından Web Sitesinde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı,  Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Sitelerine iletmiş olduğu her türlü ilan,  içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Ancak kullanıcı, Web Sitesinde yer alan Kullanıcı Panelini kullanarak düzenlediği ilan şablonlarını harici olarak başka internet sitelerinde kullanamaz. Bu durum gerçekleştiğinde EntegreTürk’ün sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.
 2. EntegreTürk, resmi idareler, yargı organları veya yetkili makamlar tarafından Kullanıcı hakkında evrak veya bilgi talep edilmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan tüm bilgi ve belgelerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.
 3. EntegreTürk, Kullanıcı tarafından kayıt işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.  EntegreTürk, bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla EntegreTürk’ün faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklayabilir. Kullanıcı, kendine ait bilgilerin EntegreTürk tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
 4. EntegreTürk, Web Sitesinin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla EntegreTürk, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. EntegreTürk hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.
 5. EntegreTürk, hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşmenin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar EntegeTürk tarafından e-posta ile Kullanıcıya bildirilecektir. e-Posta adresi olarak Kullanıcının EntegreTürk panelinde kayıtlı adresi kullanılacaktır.
 6. EntegreTürk, Web Sitesi üzerinde sunulacak olan hizmetleri, kampanya detaylarını, süreleri, ek imkânları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilecektir. Değişiklikler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
 7. EntegreTürk, Kullanıcının satın aldığı paket bilgilerini veri tabanında saklamakla ve gerek görüldüğünde bu bilgiyi Kullanıcı ile paylaşmakla sorumludur.

 

 1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
 1. Kullanıcı, “Kullanıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle panel.entegreturk.com sitesinde EntegreTürk tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. İşbu sözleşme şartlarını kabul ederek üyelik talebini tamamladığında sisteme girdiği e-posta adresine EntegreTürk tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onayladığında üyeliği aktif olur ve Kullanıcı sıfatını kazanır. EntegreTürk’ün kullanıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkı her zaman saklıdır. Başvuru sırasında Kullanıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 2. Kullanıcı, ilanlarının e-ticaret sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli kaynak dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak dosyaların içeriğinden ve kullanıcının bu kaynak dosyayı kullanarak Kullanıcı Panelinde yapacağı her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur.
 3. Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak e-Ticaret sitelerinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; EntegreTürk’ün bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle EntegreTürk’ün uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere EntegreTürk tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak EntegreTürk’e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, EntegreTürk tarafından Web Sitesinde kendisine sağlanan alanda hukuka ve/veya ahlaka aykırı, üçüncü kişilerin her türlü haklarını, Fikri ve Sınai Haklar yasası gereğince korunan herhangi bir hakkı ihlal eden bir içerik bulundurmayacağını ve yayınlamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde her türlü zarar ve ziyandan kullanıcı sorumludur.
 5. Kullanıcı, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, EntegreTürk’e sitede bulunan destek/iletişim, ihtarname veya iadeli taahhütlü posta yollarından biriyle bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle EntegreTürk’ün herhangi bir zarara uğraması halinde, EntegreTürk’ün Kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.
 6. Kullanıcı, e-Ticaret Sitelerindeki ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 7. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Sitelerinde kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı, ürün listelemesi yaptığı e-Ticaret Sitelerindeki yasaklı içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı EntegreTürk’e yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Kullanıcı olacaktır. EntegreTürk’ün bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle EntegreTürk’ün uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere EntegreTürk tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak EntegreTürk’e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde EntegreTürk sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve EntegreTürk’ün sair tazminat hakları saklı kalacaktır.
 8. Kullanıcı, Web Sitesine üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Kullanıcı Paneline erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Kullanıcı dilerse kendi alt kullanıcıları için hesap oluşturabilir. Bu alt kullanıcılar için kullanıcı adı ve şifreleri Kullanıcı belirler. Kullanıcının ve alt kullanıcıların şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendi profili veya alt kullanıcı profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir.  Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcının kendisine ait olacaktır. Kullanıcının veya alt kullanıcının şifresi kullanılarak e-Ticaret Sitelerinde EntegreTürk aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere EntegreTürk tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak EntegreTürk’e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Kullanıcı, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Web Sitesini kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web Sitesinde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; EntegreTürk’ün bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 10. Kullanıcı, Web Sitesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Web Sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Web Sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı, vb. içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla EntegreTürk tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edinimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecektir. Kullanıcın bu hizmetlerden faydalanmak için EntegreTürk’e ödeyeceği ücret Web Sitesinde yer alan paket fiyat listesi ile belirlenecektir. Kullanıcının paket satın aldığı tarihteki fiyatlar paket süresinin sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içinde veya sonunda EntegreTürk paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı paket süresi sonuna kadar ek mevcut paketi bir ödeme yapmayacaktır. Paket süresi sonunda üyelik yenilemek ya da yeni paket satın almak isteyen Kullanıcı o tarihteki güncel paket fiyat listesindeki ücreti ödeyecektir.
 12. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla e-Ticaret Siteleri üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. EntegreTürk, Kullanıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Web Sitesinde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlaka aykırı olması,  mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda EntegreTürk’ten herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, EntegreTürk’ün herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.
 13. Kullanıcının, EntegreTürk tarafından herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha EntegreTürk’e platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Kullanıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Web Sitesine üye olamaz. Kullanıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Web Sitesine üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
 14. EntegreTürk tarafından Web Sitesinde yapılan değişiklikler ve hizmet bedelleri ile ilgili değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı işbu değişikleri Web Sitesinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 1. Süre

Kullanıcının kayıt işlemini tamamlanması ile birlikte seçeceği paket hizmet süresi boyunca aktif olacak hesap kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda kullanıcı, aboneliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut abonelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Sözleşme koşullarına uyulmaması durumunda EntegreTürk sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Ücretsiz üyeliklerde Kullanıcının 30 gün boyunca Web Sitesine giriş yapmaması durumunda EntegreTürk Kullanıcının üyeliğini pasif duruma alma hakkını saklı tutar.

 1. Hizmet Bedelleri

EntegreTürk tarafından sunulan hizmet paketlerinin bedelleri Web Sitesinde yayınlanmaktadır. EntegreTürk hizmet bedellerini ve hizmet içeriğini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak koşulu ile değiştirebilir. Üyeliği aktif durumda olan kullanıcılar aktif paketlerinin süresi dolana dek bu değişikliklerden etkilenmezler. Ancak yeni paket alma ya da mevcut paketi yenilemeleri durumunda güncel hizmet bedelleri ve hizmet içeriği geçerli olur.

 1. Fikri Mülkiyet

Web sitesinin tasarımı, web sitesi kullanılarak hazırlanan tüm resimler, html kodları, içerikler, EntegreTürk logosu ve markası EntegreTürk’e aittir. Kullanıcılar, EntegreTürk’ün fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 1. Fesih

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcının, sözleşme süresi sona ermeden sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda EntegreTürk, para iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı bu durumu peşinen kabul eder.

EntegreTürk, Kullanıcının işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi ve üyeliği derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda Kullanıcı, EntegreTürk’ün uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. İhtilaflar

İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda EntegreTürk’ün resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Bildirim

EntegreTürk, Kullanıcı ile Kullanıcının Web Sitesine üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Kullanıcı,EntegreTürk ile Web Sitesindeki Destek/İletişim sayfasını kullanarak iletişim kuracaktır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Kullanıcının Web Sitesine kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek, Kullanıcının e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

Bu beyan entegreturk.com (ServerTürkiye Sunucu ve Yazılım Hizmetleri)’nin gizlilik politikasını içerir. entegreturk.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

entegreturk.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, entegreturk.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, entegreturk.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Sitemizdeki kayıt formları, sipariş formları ve anketlerde irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaralarınız, posta adresiniz ve yükleme yapacağınız sitelerden size verilen api erişim bilgileriniz vb.) vermeniz talep edilmektedir. Ayrıca, satın alma formunda kredi kartı bilgileriniz kaydedilmeden, bir defaya mahsus kullanılmak üzere talep edilecektir. Yukarıda bahsedilen kişisel bilgileriniz; üyeliğinizi başlatmak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, entegrasyon hizmetleriniz ile ilgili bilgi vermek, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

entegreturk.com üyesi olduğunuz andan itibaren, tarafınızdan aksi talep edilmediği sürece, günlük ve haftalık bilgilendirme e-postaları, e-posta adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-postaların içeriği; satın almış olduğunuz paketle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, entegrasyonlarınızla ilgili bilgiler, 3. kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir. Demografik bilgiler, sitemizi kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre uyarlamak için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla ve yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere, reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu bilgilerde herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım çıkarımlar yapmak ve sınıflandırma amacıyla kullanılır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde entegreturk.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin entegreturk.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128bit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.

Bu gizlilik sözleşmesinin içeriği kullanıcı tarafından kabul edilmektedir. Kullanıcı, bu gizlilik sözleşmesi ve EntegreTürk Kullanıcı Sözleşmesi içeriğinde belirtildiği şekilde bilgilerinin kullanılmasını ve her türlü bilgilendirme e-postasının e-posta hesabına gönderilmesini kabul etmektedir.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-posta gönderebilirsiniz.

entegreturk.com üyelik iptal işleminizi panel.entegreturk.com’da üyelik iptali seçeneği üzerinden işlem yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

EntegreTürk (Server Türkiye Sunucu ve Yazılım Hizmetleri) farklı sebeplerden ötürü web sitelerinde çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktadır. Bu politika “çerezler”e atıfta bulunduğunda hem çerezlere hem de çerezlerle aynı şekilde çalışan benzer teknolojilere atıfta bulunmaktadır. Bu politika “bilgisayarlar”a atıfta bulunduğunda bilgisayarlara, akıllı telefonlara ve internete erişim için kullanılan bütün diğer cihazlara atıfta bulunmaktadır. Bu Çerez Politikası EntegreTürk ya da onun adına işletilen, ağa nasıl girdiğinizden bağımsız olarak bütün web siteleri ya da mobil uygulamalar anlamına gelen tüm web sitelerimiz (“Web sitesi”, “Web siteleri”) için geçerlidir.

EntegreTürk web sitelerini kullanarak, çerezlerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya EntegreTürk web sitelerini kullanmamalısınız. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, EntegreTürk web sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Bu Politika çerezlerin EntegreTürk web sitelerinde genel olarak nasıl kullanıldığını ve bu sitede kullanılabilen çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamaktadır.

Çerez Nedir?

Çerez genelde bir web sitesi tarafından bilgisayarınızın tarayıcısına gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde depolanan özel bir tanımlayıcı içeren ufak boyutlardaki verilerdir. Her web sitesi ya da web sitesi tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı, tarayıcınızın tercihleri izin veriyorsa kendi çerezini tarayıcınıza gönderebilir; ancak (gizliliğinizi korumak için) tarayıcınız bir web sitesine ya da üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına, size başka siteler ya da üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından gönderilen çerezlere değil, yalnızca size göndermiş olduğu çerezlere erişim imkânı verir. Çerez, özel tanımlayıcı, site adı ve bazı rakam ve sayılar gibi birtakım anonim bilgiler içerir. Web sitelerine tercihleriniz ya da alışveriş sepetinizde neler olduğu gibi şeyleri hatırlama imkânı verir. Çerez, belli bir web sayfasına giriş yaptığınızda tarayıcınızda kalan, tarayıcınızı kapattığınızda ise kaybolan oturum çerezi ya da tarayıcınız üzerinde belli bir süre kalan kalıcı çerez olabilir.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tarayıcı Nedir?

Tarayıcı size internette sörf yapma imkânı veren bir uygulamadır. En yaygın İnternet tarayıcıları Chrome, Internet Explorer, Firefox ve Safari’dir. Birçok tarayıcı güvenlidir ve çerezler gibi bilgileri silmenin çabuk ve kolay yollarını sunmaktadır.

Çerezlerin cihazlarınız tarafından nasıl ele alınacağını tarayıcı ayarları yoluyla seçebilirsiniz. En popüler tarayıcılar kullanıcıların

 1. a) bütün çerezleri kabul etmelerine,
 2. b) bir çerez gönderildiğinde sizi uyarmalarına ya da
 3. c) hiçbir zaman çerez almamalarına imkân tanır.

Hiçbir zaman çerez almamayı seçerseniz web sayfası düzgün işlemeyebilir ve bazı hizmetler sağlanmaz. Bu yüzden de web sitesi deneyiminiz kötü sonuçlanır. Her tarayıcı farklıdır; bu yüzden çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın ‘Yardım’ menüsünü kontrol edin.

 

Çerezler ve Kişisel Bilgiler

Çerezler, siz örneğin sitelerimizden birine kaydolarak kişisel bilgilerinizi bize vermeyi seçmedikçe e-posta adresinizi ya da diğer kişisel bilgileri bize vermez. Bir web sayfasına kişisel bilgilerinizi vermeyi seçtiğinizde bu bilgiler çerezde depolanan verilere bağlanabilir. Çerez bir kimlik kartı gibidir. Bilgisayarınıza özeldir ve yalnızca bunu size veren sunucu tarafından okunabilir.

Bizim çerezlerimiz ve bizler çerezleri nasıl kullanıyoruz?

Bizler çerezleri web sayfalarının işlevselliğini, sitelerin kullanımının anlaşılmasını arttırmak, içeriği geliştirmek ve web sayfalarımızın performansı ile sitelerimizdeki tekliflerimizi ilerletmek için kullanıyoruz. Çerezleri ayrıca size ürün ve hizmet sunmak için de kullanabiliriz.

Çerezleri genelde, web sitelerimizin sayfaları yoluyla şu hizmetleri sağlamak için kullanıyoruz:

 • Sizler web sitemizi kullanırken ve sayfa sayfa dolaşırken güvenliğinizi muhafaza etmek ve detaylarınızı doğrulamak. (Bu sizleri yeni bir sayfaya her girişinizde bilgilerinizi tekrar girme zahmetinden kurtarır.)
 • Siteyi her ziyaret edişinizde bilgilerinizi tekrar tekrar girmemek için kullanıcı adınız ve şifrenizi hatırlamamızı istemiş olabileceğinizi anlamak.
 • İlgi alanınız dışındaki siteleri revize ederek ya da kaldırarak sizler için hangi içeriğin önemli olduğunu, hangisinin önemli olmadığı öğrenmek ve enerjimizi istediğiniz içerik üzerine yoğunlaştırmak.
 • Web sitelerimiz yoluyla bir ürün ya da hizmet alıyorsanız deneyiminizin akıcı ve güvenli olmasını sağlamak.
 • Kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıklarını anlamamıza ve web sitemizin yapısını geliştirmemize yardımcı olması için istatistiki amaçlar ve değerlendirme amacıyla isimsiz, toplu bilgiler toplamak ve derlemek.

Web sitelerimizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezlerin herhangi birini ya da her ikisini kullanıyoruz.

Ad ile kullanılan her çerezi listelemiyoruz; ama her çerez türü için kullanımını nasıl kontrol edebileceğinizi anlatıyoruz.

Web sitelerine ziyaretiniz esnasında kullanılabilecek çerez türleri:

Kişiselleştirme çerezleri: Bu çerezler web sitesine tekrar tekrar giriş yapan ziyaretçileri tanımak amacıyla ve belirli arama bilgilerini kaydetme amacıyla tutmaya çalıştığımız diğer bilgiler (yani web sitesine giriş yolunuz, görüntülediğiniz sayfalar, tercih ettiğiniz seçenekler, girdiğiniz bilgiler ve web sitesinde izlediğiniz yol) ile bağlantılı olarak kullanılır.

Site yönetim çerezleri: Bunlar web sitesi üzerinde kimliğinizi ya da oturumu muhafaza etmek için kullanılır. Örneğin web sitelerimizin birden fazla sunucu üzerinde çalıştığı yerlerde belirli tek bir sunucu tarafından sizlere bilgi gönderilmesini sağlamak için bir çerez kullanıyoruz (aksi takdirde beklenmedik şekilde giriş ya da çıkış yapabilirsiniz). Fikir oylamalarında yalnızca tek oy kullanmanızı sağlamak ve giriş yapmamışken yorum işlevimizi kullanabilmenizi sağlamak (örneğin kötü niyetli olarak bildirdiğiniz yorumları görmemenizi ya da birden fazla olumlu/olumsuz oy kullanmamanızı sağlamak) için benzer çerezler kullanabiliriz. Bu çerezler tek tek kapatılamaz; ancak bunları kabul etmek istemiyorsanız bütün çerezleri reddetmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Üçüncü taraf hizmet çerezleri: Sunduğumuz sosyal paylaşım, video ve diğer hizmetler başka şirketler tarafından yürütülmektedir. Bu şirketler onları sitemizde kullandığınızda ya da ya da onlara hâlihazırda giriş yapmışsanız bilgisayarınıza çerez bırakabilir.

Kullanabileceğimiz hizmetler ve bunların çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz yerlerin listesi:

Analitik çerezleri: Google Analytics bizlere isimsiz istatistiki bilgiler sağlamaktadır. IP adreslerini ve çerezlerden gelen bilgileri web sayfalarımızı esas alarak işler, böylece kaç sayfaya sahip olduğumuzu, kaç kullanıcıya sahip olduğumuzu, hangi tarayıcıları kullandıklarını (böylelikle kullanıcılarımızın çoğunluğu için uyumluluğu maksimize etmek adına kaynaklarımızı doğru yönde hedeflendirebiliriz) ve bazı durumlarda hangi ülke, şehir ya da bölgede bulunduklarını biliriz.

Analitik çerezlerden ayrılmayı istiyorsanız lütfen aşağıdaki linke tıklayın:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Çerezleri Engelleme

Birçok tarayıcı size çerezleri kabulü reddetme imkânı tanır. Bu linkler çerezleri internet tarayıcınız yoluyla nasıl kontrol edebileceğinizi açıklar. Tarayıcınızda çerezleri kapatırsanız bu ayarların yalnızca bu site için değil, bütün web siteleri için geçerli olacağını unutmayın.

Ancak bütün çerezlerin engellenmesi, birçok web sitesinin kullanılabilirliği üzerinde olumsuz etkiye sahip olacaktır.

Çerezleri Silme

Tarayıcınız tarafından sağlanan talimatları takip ederek bilgisayarınızda depolanan çerezleri de silebilirsiniz. Yine, bunun yapılması birçok web sitesinin kullanılabilirliği üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilir.

http://www.aboutcookies.org/page-2 adresinden çerezlerin silinmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi

Çerez politikamız uyarıda bulunmaksızın dönem dönem değiştirilebilir; bu yüzden değişiklikler ve güncellemelerin tam olarak farkında olabilmeniz için bu politikayı düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.

Yardım için Ekibimize Yazın